” EDIT: 12.09.2020 I for purpose of conveniance, I return to neo-Charismatic 1st-century Nazarene buddhic Christianity as in my books and my Church at: http://www.1stcenturyministries.com/

The following religion evolved out of that exact theology of the early Christians and is a re-discovery of the true religion, as well as an ontological arguement, an irrefutable proof of a God:

https://felleskapforfremtiden.com/2020/04/06/the-ontological-metaphysical-law-of-source-light-and-love/

If you are happy with your religion, that is fine. I respect people of all faiths, but if you want to continue reading, here is this site’s official stance from a research perspective:

Why should there be freedom of religion when only my religion is scientifically, morally, philosophically, spiritually and metaphysically true? How come all fields of thought and sciences except religion are dissected after the scientific method of thesis vs anti-thesis? Truth is truth and religion is religion. The eternal human soul, Hell and Heaven exists and I can prove it.

Min sanne ¨religion.¨ (Fordi religion er tro, ikke sannhet)

FFF`s vitenskapelige holdning til religion (den sanne verdensreligion) er komparativmytologisk, astrologisk, astroteologisk, panteistisk, dualistisk, trinitaristisk, monoteistisk og polyteistisk med ¨Guder¨. Hvordan? Fordi det er en himmel (Gud) men 7 planeter (e.g erke-engler), en hånd men fem fingre, og fordi det er folk med forskjellig dharma/sti/oppfattning. Jeg anbefaler dere å lese bøkene mine.

Ang. Guder representerer de først og fremst ulike erketyper/prinispp og access-codes til kildefeltet/Brahman/den vitenskapelige Gud, mer så enn virkelige personer, ettersom vår religion baserer seg på det elektriske/eteriske univers hypotese; metafysikk/inter-dimesjonal fysikk. Vi baserer vår komparative religion på de valide 1 filosofiske absolutter , 2 vitenskapelige absolutter, og 3 åndelige/eteriske absolutter/sannheter som finnes i og på tvers av ulik tro. Alt etter filosofisk og åndelig veiledning av erklært erke-magus, seer, ånde-kjenner og åndelig diktator Thomas Eidsaa.

Vårt hovedstandpunkt innen sann religion, altså det vi anbefaler DEG, er en utvidet og mer opprinnelig forståelse av ¨Kristendommen¨, e.g den “Nazareiske sti”, sann Kristendom, slik definert i Herr Doctor Professor Thomas Eidsaa’s 6-bind serie GRRRRR, for å enklest mulig oppstandelse til Himmelen (den 13-ende dimensjon).

Kristendommen er komparativ med østlig Buddhisme og midt-midtøstlige mysterie-religioner og filosofier (innen f.eks Babylon, Egypt, Fønisia og Kanaan (inkl. Jødedom), samt Zoroastrianisme; monoteismens opprinnelse).

Jeg har en Kristen og/eller gnostisk filosofi om å oppnå frelse fra Helvetes beviste fortapelse gjennom 1 dharma/sti, 2 åndelige øvelser, 3 religiøse hemninger/lover (avhengig av), samt 4 kunnskap, hvor frelse/oppstandelse er meningen med livet, den absolutte frukt av disse vi alle SKAL oppnå, for i døden er ingen mening. Ideen bak mitt argument for Kristendommen er beviselige oppstandelser gjennom nær-døden-opplevelser, og den grunnleggende filosofi bak Kristendommen er: “man kan ikke bære seg selv til Himmelen, man trenger en oppstanden mester, lik Jesus”, viser det seg i nær døden opplevelser, noe som også samfaller med min enorme innsikt og erfaring. Simpelthen: “a fallen world needs a risen saviour”, e.g: Kristendommen.

I tillegg hyller vi den ukrenkelige Trimurti/tre-enighet av kilde, lys og kjærlighet slik oppdaget i Thomas Eidsaa`s ¨ontologiske, metafysiske lov om kilde, lys og kjærlighet¨: Kristendommens, hemmelige lære, den ukrenkelige, evige, sanne religion skrevet på tvers av linjene innen vitenskapens, moralens og åndelighetens mest viktige åpenbare prinsipp, uten at noen før hadde oppdaget det. Ang. valide religioner hyller vi Tantrisk Buddhisme bevis på lyskroppen/oppstandelse og opprinnelig astroteologisk mysterie-Kristendom som en svært vitenskapelig legitim ¨religion¨, ettersom jeg ikke kaller meg¨religiøs¨ men ¨opplyste alternative vitenskapsmann.¨

ENGLISH TRANSLATION:

FFF’s scientific attitude to religion (our true world religion) will be summarized here in short. We build on a comparative mythological, astrological, astrotheological, pantheistic, dualistic, trinitarian, monotheistic and polytheistic view of ¨God¨. But why all these: Because, as there is one heaven (God/Mazzaroth/all) there are 7 planets (e.g archangels), one hand but five fingers, and there are people with different dharma / path / perception. Please read my books.

Our view on Gods is that they primarily represent different archetypes / principles and access codes to the source field / Brahman / the scientific God, more so than real persons, since our religion is based on the electric / etheric universe hypothesis; metaphysics / interdimensional physics.

We base our new-world comparative religion on 1 valid philosophical absolutes, 2 scientific absolutes, and 3 spiritual / ethereal absolutes / truths that exist in and across different faiths, through the philosophical and spiritual guidance of declared arch-magus, spiritual master, seer, and discerner of spirits, Thomas Eidsaa.

Our main stand in true religion, what we recommend YOU, is an expanded and more original understanding of ¨Christianity¨, the Nazarene path of original Christianity, as first rediscovered and perfected by Archmage Thomas Eidsaa in his Christian 6-book series GRRRRR, and mainly the New Testament.

Christianity is a religion comparative to Eastern Buddhism and Middle-Eastern mystery religions and philosophies (eg Babylon, Egypt, Phoenicia and Canaan (incl. Judaism), as well as Zoroastrianism; the origin of monotheism).

I opperate with a Christian and / or Gnostic philosophy of achieving salvation away from becoming a deleted file in the Matrix/ending up in the proven Hells. This we recommend accomplished through 1 dharma / path , 2 spiritual exercises, 3 religious inhibitions / laws (depending on), and 4 knowledge, where salvation / resurrection is the meaning of life, the absolute fruit of it, as death holds no purpose, a philosophical absolute, salvation which we ALL must attain to be the dominant species of our blue marble.

We pay tribute to the inviolable Trimurti / triune unity of source, light and love as discovered in Thomas Eidsaa’s ontological, metaphysical law of source, light and love: Christianity`s secret teachings, the inviolable, eternal, true religion written of the most important manifest principles of science, morality, metaphysic philosophy and spirituality, without anyone ever discovering it.

I do not call myself religious but an enlightened alternative scientist.

Regarding valid religions, they must be scientifically based and accomplish ascension. Examples to follow are Tantric Buddhism’s evidence of the light body / resurrection and Christianity as both are very similar, has has philosophical and scientifical claims to being “true” through proof of ascension, e.g “near-death-experiences”, miracles, testimonies and unexplainable phenomenon during neural monitoring, in the case of Christianity.