Felleskap for Fremtiden!

Futuristic Fellowship! FFF

Vision Nor/Eng

(SCROLL DOWN FOR ENGLISH TRANSLATION!)

FFF Visjon? Folket skaper fremtiden selv!

Visjon? Nasjon? Hva er navnet på vår globale sivilisasjon??? Hvilken tid lever vi i om ikke for å drømme??? Hvor lenge vil dette samfunn vare og hva er MÅLET med vår sivilisasjon!!! Kjærlighet, fred og helse, det alle søker. HVOR ER drømmerne, den kollektive DRØMMEN vi ser mangle i folkets ryggrad? Hva forener verden, nasjonene, hvor er nasjonens kollektive drøm, vår SJEL! Vår FREMTID! Hvordan skaper vi den, og hvordan oppnår vi den? DET er visjonen bak FFF, Felleskap for Fremtiden, den Første Frie Føderasjon, vår Fight for Freedom mot ondskapen!!!

For å oppnå ett unisont varmt samfunn, har FFF fokus på filosofi, etikk og religion, blant annet det ondes problem, religions-kritikk, Apologetikk/finnes det en Gud?, spørsmålet om det åndelige, spørsmålet om endetid, men først og fremst det åpenbare fysiske aspekt av en utopisk fremtid: Bærekraftig samfunn, bio-mangfold og miljø, vitenskap og medisin. En ny industriell revolusjon ved reform av alle vitenskapens skoler!

Bare kjærlighet går på tvers av landegrenser og er universalt.

Hva er ett samfunn om ikke ett fellesskap? Vår drøm er ett varmt bærekraftig samfunn uten hemninger av korrupsjon, unødig politikk, religion og idioti, en fredelig verden bygget på humanistiske prinsipp som ¨kilde, kjærlighet og lys¨, hvor menneskeheten er etisk forent, ikke nødvendigvis etnisk forent, for det vil alltids finnes ulikheter, som pluralismen i en skog, og det er vakkert.

Vi har sett mye idioti som erfaren innen begge fløyer av politikken, og har fornuft nok til å vite: Skal vi skape og fullføre drømmen, MÅLET om en fredelig bærekraftig verden, må FOLKET ta ansvar og GJØRE det selv.

For å nå vårt mål, må fortidens illusjoner forsvinne, krykker som religion som fremmer apati og naivitet fremfor ¨dette er mitt eneste liv, jeg må ta ansvar, og se til at politikerne holdes ansvarlige¨. Religions-kritikk av Abrahamisme fra ett Deistisk ståsted er nødvendig for å finne sannheten om vårt univers og vår åndelige sti imot fremtiden. Som tidligere Kristen mysterie-religions-forfatter er jeg ekspert på dette området, og gir mitt råd til menneskeheten I denne viktige overgangen.

Som tidligere Kristen, nå Deist, er jeg dypt interessert i det åndelige aspekt av vår virkelighet… Vitenskap vil avgjøre sanne prinsipp, lover og lærer innen ulike religioner, mens ballast får vike for sannhet. Derfor er APOLOGETIKK og RELIGIONSKRITIKK en essensiell del av vårt program for å nå ett varmt fremtidig samfunn hvor ingen totalitær makt styrer. Vi vil ta opp alt i sin orden som f.eks spørsmålet om ¨endetid¨, en idiotisk forestilling med tanke på Jordens alder, les gjerne min artikkel om Jesu komme og at Johannes Åpenbaring ¨bare er tull¨.

Folket krever tilgang til kunnskap om ny teknologi og medisin! Dette jobber vi aktivt for… Vi har ikke nok Kobolt til El-bilbatterier og dessuten ikke olje. Korona-viruset lammet verden, og viste oss farene med ett globalistisk samfunn: Faller en domino, faller hele verden. Landsbyer! Bærekraftige samfunn! Ny teknologi! Inter-religiøs kjærlighets filosofi! Ny religion. Folkets fremtid er i fare!

I kjølvannet av nasjonalstatenes fall ser vi farene ved det globale konsumer-marked: Grunnet ressurs mangel på Kobolt (til bil-batteri) og olje, vil menneskeheten ikke kunne ha biler i mer enn 100 år: Den globalistiske drøm er bygd til å falle, med mindre vi får en industriell revolusjon!!!

Derfor kaller jeg alle patrioter til å bygge den uunngåelige fremtiden: Bevar naturen, og flytt tilbake til stammesamfunn og å dyrke jorden! Miljø! Medisin! Vannkraft, ikke vindkraft! Det første bud som ble gitt mennesket var tross alt at Adam skulle ta vare på hagen og leve i symbiose. Burde ikke vi? Passer vi inn i dette økosystem eller ikke? Er vi ikke blitt en kreft for kloden, miljøet og klimaet? Vi må tilbake til bærekraftige samfunn.

Er du klar for å kjempe for fremtiden?

Ikke nøl med å nå ut til oss gjennom kontakt-skjemaet under!

SITE VISION IN ENGLISH:

Vision? Nation? What is the name of our global civilization ??? What time do we live in if not to dream ??? How long will this society last and what is the GOAL of our civilization !!! Love, peace and health, what everyone seeks… But WHERE ARE the dreamers, the collective DREAM lacking in people’s spine ??? What unites the world, the nations, where is the WORLD`S COLLECTIVE dream, our world SOUL! Our FUTURE! How do we create it, and how do we achieve it? THAT is the vision behind FFF, Fellowship for the Future, the First Free Federation, or Fight for Freedom. FFF.

To achieve a warm society, FFF focuses on philosophy, ethics and religion, including the problem of evil, religious criticism, Apologetics / is there a God ?, the question of the spiritual , the question of end time, but mostly the obvious physical aspect of a utopian future: Sustainable society, environment, science and medicine. What is valuable and what must pass on into historybooks? What is science compared to brutal Abrahamic faiths?

Without an industrial revolution, the globalist NWO is built to fail, because of finite resources, like oil. Our team can provide the ENTIRE world with new technological solutions.

What is one community if not one community? Our dream is a warm, sustainable society without inhibitions of corruption, unnecessary politics, religion and idiocy, a peaceful world built on humanistic principles such as source, love and light; the new-age multi-religious scientific world religion of this site, where humanity is ethically united, like the beauty of plurality in a forest, and that’s good.

We have seen a great deal of idiocy experienced in both wings of politics, and have reason to know: To create and complete the dream, the GOAL of a peaceful sustainable world united, the PEOPLE must take responsibility and do it themselves.

To reach our goal, the illusions of the past must disappear, crutches like religion that promote apathy and naivety rather than action; YOU must take responsibility and make politicians accountable. Religious criticism of Abrahamism from a Deist standpoint is needed to dissect and find the truth about our universe and the spiritual path for humanity`s future.

As a former Christian, now Deist, I am deeply interested in the spiritual aspect of our reality. Science will determine the true principles, laws and teachings of different religions, while the rest will give way. That is why APOLOGETICS and RELIGION CRITICS are an essential part of our program to reach a warm future society. We want to address everything in order, such as the religious superstition that ¨time will end¨, an idiotic notion, considering the age of the Earth.

The people demand access to knowledge about new technology and medicine! We are fighting actively for this, because we do not have enough cobalt for electric car batteries and also no oil. Unless we achieve a new industrial revolution, the globalist dream is built to fall. The Korona virus paralyzed the world, showing us the dangers of a globalist society: One domino falls, and there`s tumult all over the world. Villages! Sustainable communities! New technology! Inter-religious love philosophy! New religion. Peace.

In the wake of the fall of national states, we see the dangers of the global consumer market: Humanity cannot have cars for more than 100 years. That’s why I call on all patriots to build the inevitable future: Preserve nature, and move back to tribal communities and cultivate the earth! Environment! Medicine! Hydropower, not wind power! After all, the first commandment given to man was that Adam should take care of the garden and live in symbiosis: Shouldn’t we now that we have technology to seclude ourselves from dangerous threats like religious wars and the coronavirus??? At this point in time, humanity has not learnt to fit into the ecosystem. Are we not a cancer for the globe, the environment and the climate? There is an inevitable return to sustainable societies, or else, we will live in UN Agenda 21`s population zones, chipped under a strict police state with only bicycles and trains. I advocate reforming all schools of science to fit the Tesla-ether model of interdimensional physics, by a state university or anarchists, leading to a new industrial revolution, or else, the NWO will be our prison: Hundreds of years wasted before mankind learns to live ecologically intelligently, with ecological technology, in perpetual peace with nature.

I love you,

Sincerely, Thomas Eidsaa, former Christian author, inventor and author of all the articles on this website, all of which are COPYRIGHTED.

Do not hesitate to reach out to us through the contact form below!

Kom i kontakt!

Thomas Eidsaa
Kristiansand

Send oss gjerne en melding!

%d bloggers like this: